Listening- Cities Of The Future

  • 3513 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Six people answer the following question: Is the world becoming a better place to live?  Answer the following questions about the interview. Your browser does not support the audio element.

How does Eucharia think the world is improving?

Xem đáp án

Đáp án:

Eucharia nghĩ thế giới đang tiến bộ như thế nào?

A. Bây giờ thế giới có thời tiết tốt hơn

B. Mọi người được kết nối nhiều hơn

Thông tin: I do think so because of influences such as the internet and globalization and growing interest in intercultural communication so people are more interested in each other where as before people were more introverted and inward looking especially in island countries.

Tạm dịch: Tôi nghĩ như vậy vì những ảnh hưởng ví dụ như internet và toàn cầu hóa và sự quan tâm ngày càng tăng trong giao tiếp văn hóa, vì vậy mọi người quan tâm hơn đến nhau trong khi trước đây mọi người sống nội tâm và hướng nội hơn đặc biệt ở các quốc đảo.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Listen to a talk on predictions about our future cities and then fill in the numbered blanks with ONE word. Your browser does not support the audio element.

People have very different oppinions about the cities of the future. Those who are(1)_____think that’s our cities will become more and more polluted, so they will no longer be safe and healthy places to live in. Pessimists point out that both global warming and(2)______have increased rapidly over the past twenty years, but(3)______have no effective ways to control them. There are no signs that this(4)____will be solved in the future. In addition, more and more people are living the countryside and moving to big cities to look for work As a result, cities will become(5)____. This means there will more people, more waste and havier traffic. All these factors will lead to more pollution. On the other hand, (6)_____people believe that city dwellers will have a better life thanks to important achievement in technology and medicine. Modern(7)____and well-equipped hospitals in cities will provide better, quicker and more effective  treatment for people. How about environmental problems? Optmists also think that scientists will find ways to cut down the cost of(8)____energy sources and make them available to everybody. They hope that these energy sources will step by step replace(9)______fuels such as gas, coal and oil in the next twenty years. Then city dwellers will live in a cleaner and healthier(10)_____.

Question 1:

Xem đáp án

Đáp án:

(1) chỗ cần điền đứng sau động từ tobe (are) => cần điền 1 tính từ, 1 danh từ số nhiều hoặc Ving/Ved/V3


Câu 3:

Listen to a talk on predictions about our future cities and then fill in the numbered blanks with ONE word. Your browser does not support the audio element.

People have very different oppinions about the cities of the future. Those who are(1)_____think that’s our cities will become more and more polluted, so they will no longer be safe and healthy places to live in. Pessimists point out that both global warming and(2)______have increased rapidly over the past twenty years, but(3)______have no effective ways to control them. There are no signs that this(4)____will be solved in the future. In addition, more and more people are living the countryside and moving to big cities to look for work As a result, cities will become(5)____. This means there will more people, more waste and havier traffic. All these factors will lead to more pollution. On the other hand, (6)_____people believe that city dwellers will have a better life thanks to important achievement in technology and medicine. Modern(7)____and well-equipped hospitals in cities will provide better, quicker and more effective  treatment for people. How about environmental problems? Optmists also think that scientists will find ways to cut down the cost of(8)____energy sources and make them available to everybody. They hope that these energy sources will step by step replace(9)______fuels such as gas, coal and oil in the next twenty years. Then city dwellers will live in a cleaner and healthier(10)_____.

Question 2:

Xem đáp án

Đáp án:

(2) "and' dùng để nối 2 từ/cụm từ có cùng từ loại, "global warming" là danh từ => chỗ cần điền là danh từ


Câu 4:

Listen to a talk on predictions about our future cities and then fill in the numbered blanks with ONE word. Your browser does not support the audio element.

People have very different oppinions about the cities of the future. Those who are(1)_____think that’s our cities will become more and more polluted, so they will no longer be safe and healthy places to live in. Pessimists point out that both global warming and(2)______have increased rapidly over the past twenty years, but(3)______have no effective ways to control them. There are no signs that this(4)____will be solved in the future. In addition, more and more people are living the countryside and moving to big cities to look for work As a result, cities will become(5)____. This means there will more people, more waste and havier traffic. All these factors will lead to more pollution. On the other hand, (6)_____people believe that city dwellers will have a better life thanks to important achievement in technology and medicine. Modern(7)____and well-equipped hospitals in cities will provide better, quicker and more effective  treatment for people. How about environmental problems? Optmists also think that scientists will find ways to cut down the cost of(8)____energy sources and make them available to everybody. They hope that these energy sources will step by step replace(9)______fuels such as gas, coal and oil in the next twenty years. Then city dwellers will live in a cleaner and healthier(10)_____.

Question 3:

Xem đáp án

Đáp án:

  (3) chỗ cần điền đứng trước động từ => cần một danh từ làm chủ ngữ cho câu


Câu 5:

Listen to a talk on predictions about our future cities and then fill in the numbered blanks with ONE word. Your browser does not support the audio element.

People have very different oppinions about the cities of the future. Those who are(1)_____think that’s our cities will become more and more polluted, so they will no longer be safe and healthy places to live in. Pessimists point out that both global warming and(2)______have increased rapidly over the past twenty years, but(3)______have no effective ways to control them. There are no signs that this(4)____will be solved in the future. In addition, more and more people are living the countryside and moving to big cities to look for work As a result, cities will become(5)____. This means there will more people, more waste and havier traffic. All these factors will lead to more pollution. On the other hand, (6)_____people believe that city dwellers will have a better life thanks to important achievement in technology and medicine. Modern(7)____and well-equipped hospitals in cities will provide better, quicker and more effective  treatment for people. How about environmental problems? Optmists also think that scientists will find ways to cut down the cost of(8)____energy sources and make them available to everybody. They hope that these energy sources will step by step replace(9)______fuels such as gas, coal and oil in the next twenty years. Then city dwellers will live in a cleaner and healthier(10)_____.

Question 4:

Xem đáp án

Đáp án:

(4) sau đại từ chỉ định (this) cần một danh từ


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

2

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

100%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Lee Lee

Bình luận


Bình luận