Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 12: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất có đáp án

  • 1474 lượt thi

  • 46 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nếu 30 là số tự nhiên nhỏ nhất mà 30  a và 30  b thì 30 là …………….. của a và b.

Xem đáp án

Đáp án D

Nếu 30 là số tự nhiên nhỏ nhất mà 30  a và 30  b thì 30 là bội chung nhỏ nhất của a và b.


Câu 2:

Quy đồng mẫu số các phân số sau:

a) 912 và 415;

b) 27; 521 và 814.

Xem đáp án

a) Ta có 12 = 22.3; 15 = 3.5.

BCNN(12, 15) = 22.3.5 = 60.

Ta có: 60:12 = 5; 60:15 = 4. Khi đó:

912=9.512.5=4560 và 415=4.415.4=1660

b) Ta có: 7 = 7; 21 = 3. 7; 14 = 2.7.

BCNN(7, 21, 14) = 2.3.7 = 42.

Ta có: 42:7 = 6; 42:21 = 2; 42:14 = 3. Khi đó:

27=2.67.6=1242521=5.221.2=1042814=8.314.3=2442


Câu 3:

Tìm BCNN của các số sau:

a) 27 và 36;

b) 49 và 14.

Xem đáp án

a) Ta có: 27 = 33; 36 = 22.32.

Khi đó BCNN(27, 36) = 33.22 = 27.4 = 108.

Vậy BCNN(27, 36) = 108.

b) Ta có 49 = 72; 14 = 2.7.

Khi đó BCNN(49, 14) = 72.2 = 49.2 = 98.

Vậy BCNN(49, 14) = 98.


Câu 4:

Học sinh lớp 6A và 6B khi xếp thành 3 hàng, 5 hàng hay 6 hàng đều vừa đủ. Biết số học sinh của hai lớp từ 70 đến 100 học sinh. Tính số học sinh của lớp 6A và 6B.

Xem đáp án

Vì số học sinh của lớp 6A và 6B xếp thành 3 hàng, 5 thàng hay 6 hàng đều vừa đủ nghĩa là số học sinh của hai lớp 6A và 6B chia hết cho 3 , 5 và 6 hay số học sinh của lớp 6A và 6B là bội chung của 3, 5 và 6.

Ta có: 3 = 3, 6 = 2.3, 5 = 5.

BCNN(3, 5, 6) = 2.3.5 = 30.

BC(3, 5, 6) = B(30) = {0; 30; 60; 90; 120; …}.

Suy ra x ∈ {0; 30; 60; 90; 120; …}.

Biết số học sinh của hai lớp từ 70 đến 100 học sinh nên số học sinh hai lớp là 90.

Vậy số học sinh của hai lớp 6A và 6B là 90 học sinh.


Câu 5:

Thực hiện phép tính:

a) 711+53;

b) 215-120

Xem đáp án

a)

711+53=7.311.3+5.113.11=2133+5533=21+5533=7633

b)

215-120=2.415.4-1.320.3=860-360=560=112


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Trần Ngọc My

Bình luận


Bình luận

Bui van Minh
11:36 - 10/11/2023

câu 6 bcnn(6,9)=3