Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 12: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất có đáp án

  • 1444 lượt thi

  • 46 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Quy đồng mẫu các phân số sau: 514421

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có 14 = 7.2; 21 = 7.3.

BCNN(14; 21) = 7.2.3 = 42.

Khi đó 42:14 = 3; 42:21 = 2, ta được: 

514=5.314.3=1542;421=4.221.2=842 

Vậy hai phân số sau khi quy đồng: 1542 và 842


Câu 2:

Thực hiện phép tính: 711+57

Xem đáp án

Đáp án B

Mẫu chung là BCNN(7, 11) = 77. Khi đó: 

711+57=7.711.7+5.117.11=4977+5577=10477


Câu 3:

Biết BCNN(84, 70) = 2x.3y.5z.7t. Tính tích x.y.z.t:

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: 84 = 22.3.7;  70 = 2.5.7.

Tích các thừa số chung và riêng với số mũ lớn nhất là: 22.3.5.7.

Do đó BCNN(84, 70) = 22.3.5.7.

Khi đó x = 2, y = 1, z = 1, t = 1.

Vậy x.y.z.t = 2.1.1.1 = 2.


Câu 4:

Hai số có BCNN là 23.3.53 và ƯCLN là 22.5. Biết một trong hai số bằng 22.3.5, tìm số còn lại.

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có tích hai số đúng bằng tích của BCNN và ƯCLN.

Nên số còn lại là: (23.3.53.22.5) : (22.3.5) = (25.3.54) : (22.3.5) 

= (25 : 23).(3 : 3).(54 : 5) = 22.1.53.

Vậy số cần tìm là: 22.1.53.


Câu 5:

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án A

+) Ta có ƯCLN(15,17) = 1 nên 1517 là phân số tối giản. Do đó A đúng.

+) Ta có 25 = 52; 15 = 3.5 

Tích các thừa số chung và riêng với số mũ lớn nhất là: 3.52.

BCNN(15, 25) = 3.52 = 3.25 = 75. Do đó B sai.

+) 512+715=5.512.5+7.415.4=2560+2860=5360. Do đó C sai.

Suy ra D sai.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Trần Ngọc My

Bình luận


Bình luận

Bui van Minh
11:36 - 10/11/2023

câu 6 bcnn(6,9)=3