Dạng 1: Tìm bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số có đáp án

  • 721 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền từ thích hợp vào ô trống. Các bước tìm BCNN là:

- Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố;

- Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố ……………;

- Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ ………... Tích đó là BCNN phải tìm.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B  

- Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố;

- Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng;

- Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất. Tích đó là BCNN phải tìm.


Câu 2:

Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: BCNN (a, 1) = a; BCNN (a, b, 1) = BCNN (a, b).


Câu 3:

Số tự nhiên a bé nhất khác 0 biết rằng a chia hết cho 12 và 13. Vậy a là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số tự nhiên a bé nhất khác 0 mà chia hết cho 12 và 13. Vậy a sẽ là BCNN (12, 13).


Câu 4:

BCNN của 9 và 15 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Phân tích các số ra thừa số nguyên tố, ta được:

\[9 = {3^2}\]

15 = 3.5

Vậy BCNN (9, 15) = \[{3^2}.5\]= 45.


Câu 5:

BCNN của 4; 6 và 15 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Phân tích các số ra thừa số nguyên tố, ta được:

\[4 = {2^2}\]

6 = 2.3

15 = 3.5

Vây BCNN (4, 6, 15) = \[{2^2}.3.5\] = 60.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận