Dạng 1: Tìm cơ số, số mũ của một lũy thừa cho trước có đáp án

  • 830 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Giá trị của x để 3x = 32

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

3x = 32

x = 2

Vậy x = 2


Câu 2:

Giá trị của x thỏa mãn 5x = 1 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có:

5x = 1

5x = 50

x = 0

Vậy x = 0


Câu 3:

Giá trị của x thỏa mãn 7x.73 = 76

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có:

7x.73 = 76

\({7^{x + 3}} = {7^6}\)

x + 3 = 6

x = 6 – 3

x = 3

Vậy x = 3.


Câu 4:

Giá trị của x thỏa mãn \({7^x}:{7^2} = {7^8}\)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: \({7^x}:{7^2} = {7^8}\)

\({7^{x - 2}} = {7^8}\)

x – 2 = 8

x = 8 + 2

x = 10

Vậy x = 10


Câu 5:

Tìm số tự nhiên n thỏa mãn \({4^n} = {4^3}{.4^5}\)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có:

\({4^n} = {4^3}{.4^5}\)

\({4^n} = {4^{3 + 5}}\)

n = 3 + 5

n = 8

Vậy n = 8.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận