Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 12. Hai bài toán về phân số có đáp án

  • 231 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khánh có 45  cái kẹo. Khánh cho Linh \[\frac{2}{3}\] số kẹo đó. Hỏi Khánh cho Linh bao nhiêu cái kẹo?

Xem đáp án

Trả lời:

Khánh cho Linh số kẹo là:

\[45.\frac{2}{3} = 30\] (cái kẹo)

Vậy Khánh cho Linh 30 cái kẹo.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Biết \[\frac{3}{5}\] số học sinh giỏi của lớp 6A  là 12 học sinh. Hỏi lớp 6A  có bao nhiêu học sinh giỏi?

Xem đáp án

Trả lời:

Lớp 6A có số học sinh giỏi là:

\[12:\frac{3}{5} = 20\] (học sinh giỏi)

Vậy lớp 6A có 20 học sinh giỏi.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Tìm chiều dài của một đoạn đường, biết rằng \[\frac{4}{7}\] đoạn đường đó dài 40km.

Xem đáp án

Trả lời:

Chiều dài đoạn đường đó là:

\[40:\frac{4}{7} = 70\left( {km} \right)\]

Vậy chiều dài đoạn đường là 70km

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Có tất cả 840kg gạo gồm ba loại: \[\frac{1}{6}\] số đó là gạo tám thơm, \[\frac{3}{8}\] số đó là gạo nếp, còn lại là gạo tẻ. Tính số gạo tẻ.

Xem đáp án

Trả lời:

Có số gạo tám thơm là: 

\[840.\frac{1}{6} = 140\] (kg)

Có số gạo nếp là: \[840.\frac{3}{8} = 315\] (kg)

Có số gạo tẻ là: 840 – 140 – 315 = 385(kg)

Vậy số gạo tẻ là 385kg

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Một hình chữ nhật có chiều dài là 20cm, chiều rộng bằng \[\frac{2}{5}\] chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Xem đáp án

Trả lời:

Chiều rộng hình chữ nhật là: \[20.\frac{2}{5} = 8\] (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 20.8 = 160(cm2)

Vậy diện tích hình chữ nhật là 160cm2

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận