Trắc nghiệm Toán 7 Ôn tập chương 2 (Nhận biết) có đáp án

  • 780 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số nào sau đây là số vô tỉ:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B.

Ta có:

13; 0 và 23 là các số hữu tỉ.

2=1,414... là một số vô tỉ.

Ta chọn phương án B.


Câu 2:

Cho số 982 555. Làm tròn số này đến hàng nghìn ta được:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Gạch dưới chữ số hàng nghìn của số đã cho: 982 555.

Nhìn chữ số ngay bên phải chữ số 2 là chữ số 5 ở hàng trăm.

Ta thấy 5 = 5 nên tăng thêm một đơn vị vào chữ số 2 và thay các chữ số bên phải bằng số 0 ta được số 983 000.

Vậy số 982 555 làm tròn đến hàng nghìn ta được 983 000.

Ta chọn phương án D.


Câu 3:

Chọn phát biểu sai:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Tất cả các số tự nhiên, số nguyên, số hữu tỉ, số vô tỉ đều là số thực.

Do đó 23 và 3.

Nên 3 là sai.

Ta chọn phương án B.


Câu 4:

Vì 25 > 0 và 252 = ... nên ...=25. Hai số thích hợp điều vào chỗ trống lần lượt là?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Vì 25 > 0 và 252 = 625 nên 625=25.

Ta chọn phương án B.


Câu 5:

Giá trị của 62 bằng

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta có: 62=6=6.

Vậy ta chọn phương án A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận