Trắc nghiệm Ước chung và ước chung lớn nhất có đáp án ( Vận dụng )

  • 450 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Một đội y tế có 36 bác sĩ và 108 y tá. Có thể chia đội y tế đó nhiều nhất thành mấy tổ để các bác sĩ cũng như các y tá được chia đều vào mỗi tổ?

Xem đáp án

Gọi số tổ có thể chia là a,

Vì các bác sĩ và y tá được chia đều vào mỗi tổ nên 36 ⁝ a và 108 ⁝ a và a lớn nhất. Do đó, a = ƯCLN(36, 108)

Vì 108 ⁝ 36 nên ƯCLN(36, 108) = 36.

Vậy a = 36 hay có thể chia nhiều nhất thành 36 tổ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Chọn đáp án A.


Câu 2:

Một căn phòng hình chữ nhật dài 680 cm, rộng  480 cm. Người ta muốn lát kín căn phòng đó bằng gạch hình vuông mà không có viên gạch nào bị cắt xén. Hỏi viên gạch có độ dài lớn nhất là bao nhiêu?

Xem đáp án

Gọi chiều dài của viên gạch là x,

Để lát kín căn phòng mà không có viên gạch bào bị cắt xén thì x phải là ước của chiều dài và chiều rộng căn phòng.

Hay 680 ⁝ x và 480 ⁝ x

Do đó x là ước chung của 680 và 480, mà x là lớn nhất

Suy ra x = ƯCLN(680, 480)

Ta có: 680 = 23. 5 . 17

480 = 25. 3 . 5

Do đó: ƯCLN(680, 480) = 23. 5 = 8. 5 = 40 hay x = 40 (t/m).

Vậy để lát kín căn phòng mà không có viên gạch nào bị cắt xén thì độ dài cạnh viên gạch lớn nhất là 40 cm.

Chọn đáp án D.


Câu 3:

Lớp 9A có 45 học sinh, lớp 9B có 42 học sinh, lớp 9C có 48 học sinh. Trong ngày khai giảng, ba lớp cùng xếp thành một số hàng dọc như nhau để diễu hành mà không lớp nào có người lẻ hàng. Số hàng dọc nhiều nhất có thể xếp được là:

Xem đáp án

Gọi a là số hàng dọc nhiều nhất có thể xếp được,

Suy ra 45 ⁝ a, 42 ⁝ a, 48 ⁝ a và a lớn nhất

Do đó, a = ƯCLN(45, 42, 48)

Ta có:

45 = 32. 5

42 = 2 . 3 . 7

48 = 24. 3

Suy ra, ƯCLN(45, 42, 48) = 3 hay a = 3 (t/m).

Vậy số hàng dọc nhiều nhất có thể xếp được là 3 hàng.

Chọn đáp án B.


Câu 4:

Hoa có 48 viên bi đỏ, 30 viên bi xanh và 60 viên bi vàng. Hoa muốn chia đều số bi vào các túi, sao cho mỗi túi có đủ 3 loại bi. Hỏi Hoa có thể chia vào nhiều nhất bao nhiêu túi mà mỗi túi có số bi mỗi màu bằng nhau.

Xem đáp án

Gọi số túi mà Hoa chia được là x (túi),

Vì số bi mỗi màu ở mỗi túi cũng bằng nhau nên 48 ⁝ x, 30 ⁝ x và 60 ⁝ x.

Do đó x là ước chung của 48, 30 và 60

Mà x là lớn nhất nên x = ƯCLN(48, 30, 60)

Ta có: 48 = 24. 3

30 = 2 . 3 . 5

60 = 22. 3 . 5

Do đó: ƯCLN(48, 30, 60) = 2 . 3 = 6 hay x = 6 (t/m).

Vậy Hoa chia được nhiều nhất 6 túi mà mỗi túi có số bi mỗi màu bằng nhau.

Chọn đáp án A.


Câu 5:

Một căn phòng hình chữ nhật dài 72 dm, rộng 56 dm. Người ta muốn lát kín căn phòng đó bằng gạch hình vuông mà không có viên gạch nào bị cắt xén. Hỏi viên gạch có độ dài lớn nhất là bao nhiêu?

Xem đáp án

Gọi chiều dài viên gạch là x,

Để lát kín căn phòng mà không có viên gạch nào bị cắt xén thì x phải là ước của chiều dài và chiều rộng căn phòng.

Hay 72 ⁝ x và 56 ⁝ x

Suy ra x là ước chung của 72 và 56.

Mà x là lớn nhất nên x = ƯCLN(72, 56).

Ta có: 72 = 23. 32

56 = 23. 7

Do đó: x = ƯCLN(72, 56) = 23= 8 (t/m).

Vậy để lát kín căn phòng mà không có viên gạch nào bị cắt xén thì độ dài viên gạch lớn nhất là 8 dm.

Chọn đáp án A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận