Trắc nghiệm Vận tốc có đáp án (Nhận biết)

  • 2316 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Độ lớn của vận tốc cho biết: 

Xem đáp án

Độ lớn của vận tốc cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động và được xác định bằng độ dài quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Công thức tính vận tốc là:

Xem đáp án

Vận tốc được tính bằng công thức: v =st

Trong đó:

+ v: vận tốc

+ s: quãng đường

+ t: thời gian đi hết quãng đường đó

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Vận tốc phụ thuộc vào

Xem đáp án

Vận tốc được tính bằng công thức: v =st

Trong đó:

+ v: vận tốc

+ s: quãng đường

+ t: thời gian đi hết quãng đường đó

=> vận tốc phụ thuộc vào quãng đường chuyển động của vật và thời gian vật chuyển động trên quãng đường ấy

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của vận tốc?

Xem đáp án

Các đơn vị của vận tốc là: m/s; km/h; m/phút

kg/m3 – không phải là đơn vị của vận tốc

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của vận tốc?

Xem đáp án

Các đơn vị của vận tốc là: cm/s; km/h; m/s

m.h - không phải là đơn vị của vận tốc

Đáp án cần chọn là: C


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Trần Thị Thu Sương

Bình luận


Bình luận