Trắc nghiệm Vật Lí 8 Bài 13: (có đáp án) Công cơ học (phần 2)

  • 3023 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 44 phút

Câu 1:

Trường hợp nào sau đây có công cơ học? Chọn đáp án đúng nhất.

Xem đáp án

Đáp án C

Công cơ học dùng với trường hợp khi có lực tác dụng vào vật và vật chuyển dời theo phương không vuông góc với phương của lực.


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây đúng nhất?

Xem đáp án

Đáp án C

Công cơ học dùng với trường hợp khi có lực tác dụng vào vật và vật chuyển dời theo phương không vuông góc với phương của lực.


Câu 3:

Trong những trường hợp dưới đây trường hợp nào không có công cơ học?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:  Công cơ học dùng với trường hợp khi có lực tác dụng vào vật và vật chuyển dời theo phương không vuông góc với phương của lực.

Trong các trường hợp trên, trường hợp hòn bi đang chuyển động thẳng đều trên mặt sàn nằm ngang coi như tuyệt đối nhẵn không có công cơ học


Câu 4:

Trong những trường hợp dưới đây trường hợp nào không có công cơ học?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:  Công cơ học dùng với trường hợp khi có lực tác dụng vào vật và vật chuyển dời theo phương không vuông góc với phương của lực.

Trong các trường hợp trên, trường hợp một lực sĩ đang đứng yên ở tư thế nâng quả tạ không có công cơ học.


Câu 5:

Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào trọng lực thực hiện công cơ học?

Xem đáp án

Đáp án D

Phân tích các lực thực hiện công cơ học trong các trường hợp trên:

A – lực kéo

B – lực căng

C – lực kéo của động cơ

D – trọng lực

=> Trường hợp quả nặng rơi từ trên xuống là trường hợp trọng lực thực hiện công cơ học


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận