Trắc nghiệm Vật lí 8 Bài 15 (có đáp án): Công suất

  • 3991 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

 Công suất là:

Xem đáp án

Công suất là công thực hiện được trong một đơn vị thời gian

⇒ Đáp án D


Câu 2:

 Biểu thức tính công suất là:

Xem đáp án

Biểu thức tính công suất là P = A/t

⇒ Đáp án B


Câu 3:

Điều nào sau đây đúng khi nói về công suất?

Xem đáp án

Công suất được xác định bằng công thực hiện được trong một đơn vị thời gian

⇒ Đáp án A


Câu 4:

Đơn vị của công suất là

Xem đáp án

Đơn vị công suất J/s được gọi là oát (W)

1 W = 1J/s

1 kW = 1000 W

1 MW = 1000 kW = 1000000 W

⇒ Đáp án D


Câu 5:

Làm thế nào biết ai làm việc khỏe hơn?

Xem đáp án

Để biết người nào làm việc khỏe hơn (năng suất hơn hay thực hiện công nhanh hơn) người ta so sánh công thực hiện được trong một đơn vị thời gian

⇒ Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận