Trắc Nghiệm Vật lí 8 Bài 26 (có đáp án): Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

  • 1720 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 1:

Trong các chất có thể làm chất đốt như: củi khô, than đá, than bùn, dầu hỏa, năng suất tỏa nhiệt của chúng được xếp từ lớn đến nhỏ như sau:

Xem đáp án

Năng suất tỏa nhiệt xếp từ lớn đến nhỏ: Dầu hỏa, than đá, than bùn, củi khô.

⇒ Đáp án C


Câu 2:

Dùng một bếp củi đun nước thì thấy sau một thời gian nồi và nước nóng lên. Vật nào có năng suất tỏa nhiệt?

Xem đáp án

Trong các vật trên, vật có năng suất tỏa nhiệt là củi bị đốt cháy, do củi là nhiên liệu còn nước và nồi không phải là nhiên liệu nên không có năng suất tỏa nhiệt.

⇒ Đáp án C


Câu 3:

Khi nói năng suất tỏa nhiệt của than đá là 27.106 J/kg, điều đó có nghĩa là:

Xem đáp án

Đại lượng cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi 1 kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn gọi là năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

⇒ Đáp án C


Câu 4:

 Trong các mệnh đề có sử dụng cụm từ “năng suất tỏa nhiệt” sau đây, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án

Mệnh đề đúng là: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

⇒ Đáp án C


Câu 5:

 Biểu thức nào sau đây xác định nhiệt lượng tỏa ra khi nhiên liệu bị đốt cháy?

Xem đáp án

Nhiệt lượng tỏa ra khi nhiên liệu bị đốt cháy được xác định theo công thức:Q=q.m

⇒ Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Trang
14:52 - 23/07/2021

câu 10: Đáp án là B mới đúng