Trắc nghiệm Vật lí 8 Bài 3: (có đáp án) Chuyển động đều – Chuyển động không đều (phần 2)

  • 2781 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 31 phút

Câu 1:

Thả viên bi trên máng nghiêng và máng ngang như hình vẽ.

Thả viên bi trên máng nghiêng và máng ngang như hình vẽ A. Viên bi chuyển động nhanh dần từ A đến B (ảnh 1)

Phát biểu nào dưới đây chưa chính xác

Xem đáp án

Đáp án C

A, B, D - đúng

C - sai vì: Viên bị chuyển động nhanh dần từ A→B và chuyển động chậm dần từ B→C 


Câu 2:

Thả viên bi trên máng nghiêng và máng ngang như hình vẽ.

Thả viên bi trên máng nghiêng và máng ngang như hình vẽ.Viên bi chuyển động chậm dần từ A đến B (ảnh 1)

Phát biểu nào dưới đây chính xác

Xem đáp án

Đáp án D

A – sai vì: Viên bi chuyển động nhanh dần từ A đến B

B – sai vì: Viên bi chuyển động chậm dần từ C đến D

C - sai vì: Viên bị chuyển động nhanh dần từ A→B và chuyển động chậm dần từ B→C

D – đúng.


Câu 4:

Công thức nào sau đây dùng để tính vận tốc trung bình:

Xem đáp án

Đáp án B

Công thức nào sau đây dùng để tính vận tốc trung bình  A.  vtb = v1+ v2 / 2  B. vtb= s1+ s2/ t1+ t2 (ảnh 1)


Câu 5:

Trong các chuyển động sau, chuyển động nào là đều

Xem đáp án

Đáp án B

A, C, D - chuyển động không đều

B - chuyển động đều


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận