Câu hỏi:

27/01/2023 79

Đường thẳng là giao tuyến của hai mặt phẳng x+z-5=0 và x-2y-z+3=0 thì có phương trình là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Mặt phẳng (P) có vectơ pháp tuyến là n1=1;0;1 .

Mặt phẳng (Q) có vectơ pháp tuyến là n2=1;2;1 .

Ta có n1,n2=2;2;2 .

Gọi u  là một vectơ chỉ phương của thì un1  un2 .

Suy ra u  cùng phương với n1,n2 . Chọn u=1;1;1

Lấy M2;1;3  thuộc mặt phẳng (P) và (Q).

Đường thẳng đi qua M2;1;3  có một vectơ chỉ phương u=1;1;1 .

Vậy phương trình là: x21=y11=z31 .

Chọn C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC có A(2,1,-1), B(-2,3,1) và C(0,-1,3). Gọi d là đường thẳng đi qua tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và vuông góc với mặt phẳng ABC . Phương trình đường thẳng d 

Xem đáp án » 30/01/2023 544

Câu 2:

Trong không gian Oxyz, cho hai M(1,2,3), N(3,4,5) và mặt phẳng P:x+2y+3z14=0 . Gọi là đường thẳng thay đổi nằm trong mặt phẳng (P), các điểm H,K lần lượt là hình chiếu vuông góc của M,N trên . Biết rằng khi MH=NK  thì trung điểm của HK luôn thuộc một đường thẳng d cố định, phương trình của đường thẳng d 

Xem đáp án » 30/01/2023 269

Câu 3:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho OA=2i+3j5k; OB=2j4k . Tìm một vectơ chỉ phương của đường thẳng AB.

Xem đáp án » 27/01/2023 264

Câu 4:

Trong không gian Oxyz. Cho điểm E(1,1,1), mặt cầu S:x2+y2+z2=4  và mặt phẳng P:x3y+5z3=0 . Gọi là đường thẳng đi qua E, nằm trong P  và cắt S  tại hai điểm A,B  sao cho ΔOAB  là tam giác đều. Phương trình tham số của

Xem đáp án » 30/01/2023 249

Câu 5:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d:x12=y21=z+12  nhận vectơ u  là vectơ chỉ phương. Giá trị a+b  bằng

Xem đáp án » 31/01/2023 171

Câu 6:

Viết phương trình đường thẳng d qua A(1,2,3) cắt đường thẳng d1:x2=y1=z21  và song song với mặt phẳng P:x+yz2=0 .

Xem đáp án » 31/01/2023 153

Câu 7:

Cho điểm A(1,2,3) và hai mặt phẳng P:2x+2y+z+1=0, Q:2xy+2z1=0 .

Phương trình đường thẳng d đi qua A song song với cả (P) và (Q) 

Xem đáp án » 27/01/2023 108

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK