Câu hỏi:

31/01/2023 14

Trong không gian Oxyz, vectơ nào sau đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ:x11=y+21=z2

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho OA=2i+3j5k; OB=2j4k . Tìm một vectơ chỉ phương của đường thẳng AB.

Xem đáp án » 27/01/2023 107

Câu 2:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, vectơ nào là một vectơ chỉ phương của đường thẳng có phương trình x13=3y2=3z1 ?

Xem đáp án » 27/01/2023 61

Câu 3:

Trong không gian Oxyz. Cho điểm E(1,1,1), mặt cầu S:x2+y2+z2=4  và mặt phẳng P:x3y+5z3=0 . Gọi là đường thẳng đi qua E, nằm trong P  và cắt S  tại hai điểm A,B  sao cho ΔOAB  là tam giác đều. Phương trình tham số của

Xem đáp án » 30/01/2023 57

Câu 4:

Trong không gian Oxyz, cho điểm A(1,2,3) và mặt phẳng (P) có phương trình 3x4y+7z+2=0 .

Đường thẳng đi qua A và vuông góc với mặt phẳng P  có phương trình là

Xem đáp án » 27/01/2023 56

Câu 5:

Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC với A1;4;1, B2;4;3, C2;2;1 . Phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm A và song song với BC 

Xem đáp án » 27/01/2023 51

Câu 6:

Đường thẳng là giao tuyến của hai mặt phẳng x+z-5=0 và x-2y-z+3=0 thì có phương trình là

Xem đáp án » 27/01/2023 49

Câu 7:

Cho điểm A(1,2,3) và hai mặt phẳng P:2x+2y+z+1=0, Q:2xy+2z1=0 .

Phương trình đường thẳng d đi qua A song song với cả (P) và (Q) 

Xem đáp án » 27/01/2023 47

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK