Câu hỏi:

08/01/2021 319

Phần tô đậm trong các hình dưới đây biểu diễn phân số nào?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. Hình vuông được chia thành 4 phần bằng nhau.

Phần tô đậm chiếm 1 phần nên nó biểu diễn phân số 14.

2. Hình tam giác được chia thành 4 phần bằng nhau.

Phần tô đậm chiếm 3 phần bằng nhau đó nên nó biểu diễn phân số 34.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm x biết x9=4x

Xem đáp án » 09/01/2021 686

Câu 2:

Tìm x, biết

1. 1230=x10

2. x34=1520

Xem đáp án » 09/01/2021 459

Câu 3:

Cho biểu thức M = 6n-3 với n.

1. Có bao nhiêu giá trị của n để M không phải là phân số?

2. Có bao nhiêu giá trị của n để M là phân số có giá trị nguyên?

Xem đáp án » 08/01/2021 384

Câu 4:

Cho biết x4=15206y=186 trong đó x,  y. Tìm phân số xy.

Xem đáp án » 09/01/2021 269

Câu 5:

Cho biểu thức A = 5n+1 với n.

1. Để A là phân số thì n phải có điều kiện gì?

2. Tìm tất cả các giá trị nguyên của n để giá trị của A là một số nguyên.

Xem đáp án » 08/01/2021 254

Câu 6:

1. Viết 47 phút dưới dạng phân số với đơn vị là giờ.

2. Viết 47 dm2 dưới dạng phân số với đơn vị là mét vuông.

Xem đáp án » 08/01/2021 253

Bình luận


Bình luận