Câu hỏi:

15/04/2021 120

Khẳng định nào sau đây đúng?

Trả lời:

Đáp án B

sin4acos4a=sin2acos2asin2a+cos2a=sin2acos2a.1=cos2a

nên A sai

2sin4a+cos4a=2sin2a+cos2a22sin2a.cos2a=212.14sin22a=2sin22a

nên B đúng

sinacosa2=12sina.cosa=1sin2anên C sai

sin2a+cos2a3=11+2sin4a.cos4a=1+2.12sin2a4=1+18sin42a nên D sai

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ta có sin8x+cos8x=a64+b16cos4x+c64cos8x với a,bQ. Khi đó a – 5b + c bằng:

Xem đáp án » 15/04/2021 928

Câu 2:

Tính giá trị của G=cos2π6+cos22π6+...+cos25π6+cos2π

Xem đáp án » 15/04/2021 494

Câu 3:

Cho sinacosa=34. Tính sin2a

Xem đáp án » 15/04/2021 490

Câu 4:

Giá trị của biểu thức A=tan2π24+cot2π24 bằng:

Xem đáp án » 15/04/2021 252

Câu 5:

Biểu thức 2cos2x14tanπ4xsin2π4+x có kết quả rút gọn bằng:

Xem đáp án » 15/04/2021 206

Câu 6:

Tính E=sinπ5+sin2π5+...+sin9π5

Xem đáp án » 15/04/2021 163

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »