25 câu hỏi Trắc nghiệm Di truyền người (đề 1) có đáp án

  • 1836 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Việc nghiên cứu di truyền ở người gặp khó khăn hơn so với khi nghiên cứu ở động vật do yếu tố nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Đồng sinh là hiện tượng:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Ở hai trẻ đồng sinh, yếu tố nào sau đây là biểu hiện của đồng sinh cùng trứng:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Phát biểu dưới đây đúng khi nói về trẻ đồng sinh khác trứng là:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Cơ chế của sinh đôi cùng trứng là:

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận