Bài tập Sự điện li có lời giải chi tiết(p1)

  • 8924 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 3:

Dung dịch X HCOOH 0,1M ở nhiệt độ xác định t°C có hằng số phân li Ka=1,8.10-4. pH của X là:

Xem đáp án

Đáp án C

Xét sự điện li: HCOOH HCOO- + H+

Ban đầu 0,1 0 0

Phân li x x x

Cân bằng 0,1 – x x x

Do đó 


Câu 4:

Dung dịch X chứa HCl 0,01M và CH3COOH 0,1M ở nhiệt độ xác định t°c, hằng số phân li axit của CH3COOH là 1,8.10-5. Hãy xác định pH của dung dịch X ở nhiệt độ trên.

Xem đáp án

Đáp án B

Ta thấy HCl là chất điện li mạnh nên ta có:

Vậy sau quá trình trên trong dung dịch có nồng độ của ion H+ là 0,01

Xét quá trình sau

Ban đầu 0,1 0,1 0,01

Phân li xM x x

Cân bằng 0,1 – x 0,1 + x x

Gắn các giá trị ở trạng thái cân bằng vào công thức tính hằng số điện li, ta có:


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận