I. Phonetics and Speaking

  • 17011 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm số 1. Đáp án B trọng âm số 2.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 2. Đáp án C trọng âm số 1.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 2. Đáp án C trọng âm số 1.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 2. Đáp án C trọng âm số 3.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 2. Đáp án D trọng âm số 1.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Tình yêu Khủng long

V

2 năm trước

Vilio Owl

L

2 năm trước

Linh

Y

2 năm trước

Yến Linh

1 năm trước

Đinh Thị Thủy

B

1 năm trước

Bùa Xanh

amazing

Bình luận


Bình luận

Lộc Huỳnh Văn
01:01 - 30/10/2021

Câu 10: Đáp án đúng là C

Trang Huyền
21:08 - 27/11/2022

là b ấy