IV. Writing

  • 17031 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Nobody in the class is as tall as Mike.

Xem đáp án

Đáp án C

Dịch đề bài: Không ai trong lớp cao như Mike

A. Mọi người trong lớp đều cao hơn Mike

B. Vài người trong lớp có lẽ là thấp hơn Mike

C. Mike là học sinh cao nhất lớp

D. Mike có lẽ cao hơn hầu hết các học sinh trong lớp


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

I haven't got enough money to buy a new car.

Xem đáp án

Đáp án A

Dịch đề bài: Tôi không có đủ tiền để mua xe mới

A. Tôi cần nhiều tiền hơn để mua xe mới

B. Tôi không muốn dành nhiều tiền vào một chiếc xe mới

C. Một chiếc xe mới là thứ mà rôi không thực sự cần

D. Tiền không phải là vấn đề trọng yếu để mua một chiếc xe mới


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

I am really keen on playing sports.

Xem đáp án

Đáp án A

Dịch đề bài: Tôi thực sự quan tâm đến thể thao

A. Tôi là một người hâm mộ thể thao

B. Chơi thể thao khiến tôi phát ốm

C. Tôi không thích thể thao

D. Tôi không thể chịu đựng được thể thao


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

“I will come back home soon,” he said.

Xem đáp án

Đáp án C

Dịch đề bài: Anh ấy nói: “Anh sẽ về nhà sớm”.

A. Anh ấy khuyên về nhà sớm

B. anh ấy yêu cầu về nhà sớm

C. Anh ấy hứa về nhà sớm

D. Anh ấy gợi ý rằng anh ấy nên về nhà sớm


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

He prevented his close friend from telling the truth.

Xem đáp án

Đáp án A

Dịch đề bài: Anh ta ngăn cản bạn thân nói ra sự thật

A. Anh ta cấm bạn thân nói ra sự thật

B. Anh ta cho phép bạn thân mình nói ra sự thật

C. Anh ta yêu cầu bạn thân nói ra sự thật

D. Anh ta trả tiền để bạn thân nói ra sự thật.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Tình yêu Khủng long

V

2 năm trước

Vilio Owl

L

2 năm trước

Linh

Y

2 năm trước

Yến Linh

1 năm trước

Đinh Thị Thủy

B

1 năm trước

Bùa Xanh

amazing

Bình luận


Bình luận