I. Phonetics and Speaking

  • 5395 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /s/. Đáp án A phát âm là /ʃ/


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án B, A, D phát âm là /i/. Đáp án C phát âm là /ai/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Đáp án B, C, A phát âm là /e/. Đáp án D phát âm là /i/


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /s/. Đáp án B phát âm là /æ/


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /g/. Đáp án C phát âm là /j/


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Diệu Linggg
21:15 - 05/05/2022

yopa ???

Ảnh đính kèm