I. Phonetics and Speaking

  • 10452 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ei/. Đáp án B phát âm là /a:/


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /e/. Đáp án A phát âm là /ei/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /f/. Đáp án B là âm câm


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Đáp án B, C, A phát âm là /z/. Đáp án D phát âm là /s/


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Đáp án B, C, A phát âm là /t/. Đáp án D phát âm là /d/


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

pham khanh nhi
15:56 - 01/11/2021

câu 7 em thấy không có đáp án nào đúng ạ,tất cả đều rơi vào 2.Em đã tra lại bằng từ điển Oxford rồi