II. Vocabulary and Grammar

  • 3425 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question. The Braille alphabet has been one of the greatest ____ in human history.

Xem đáp án

Đáp án B

Dịch: Bảng chữ cái chữ nổi là một trong những phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử loài người.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question. Everyone can help the needy by making a ____ to a charity organisation.

Xem đáp án

Đáp án B

Dịch: Mọi người có thể giúp đỡ người nghèo bằng cách quyên góp cho một tổ chức từ thiện.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question. During summer holidays, university students are willing to take part in providing education for children in remote and ____ areas.

Xem đáp án

Đáp án B

Dịch: Trong kỳ nghỉ hè, sinh viên đại học sẵn sàng tham gia giáo dục cho trẻ em ở vùng núi.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question. We couldn't hear anything because of the ____ noise of the drums the next-door neighbours were playing.

Xem đáp án

Đáp án C

Dịch: Chúng tôi không thể nghe thấy gì vì tiếng trống điếc tai của những người hàng xóm bên cạnh đang chơi.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question. ____ believe that some of the happiest people in the world are those who help to bring happiness to others.

Xem đáp án

Đáp án D

Dịch: Những người tình nguyện tin rằng một số người hạnh phúc nhất trên thế giới là những người giúp mang lại hạnh phúc cho người khác.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận