I. Phonetics and Speaking

  • 10705 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /g/. Đáp án A phát âm là /j/


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án B, A, D phát âm là /p/. Đáp án C phát âm là /f/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Giải thích: Đáp án B, C, A phát âm là /ɔː/. Đáp án D phát âm là /ə/


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /o:/. Đáp án B phát âm là /ʌ/


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án B, A, D phát âm là /s/. Đáp án C phát âm là /z/


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

1 năm trước

Phương Thảo Nguyễn

L

1 năm trước

Long

Bình luận


Bình luận