I. Phonetics and Speaking

  • 6239 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Đáp án C, B, D trọng âm 2. Đáp án A trọng âm 3.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 2.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 2. Đáp án B trọng âm 1.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 2. Đáp án C trọng âm 3.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, D, C trọng âm 3. Đáp án B trọng âm 1.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

B

3 năm trước

Bình Nguyễn

Bình luận


Bình luận