Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 12 Học kì 2 (Lần 1 - Đề 1)

  • 2657 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Cho bảng số liệu:

CƠ CẤU LAO ĐỘNG PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ, NĂM 2012

Đơn vị: %


Nhận xét nào sau đây không đúng với cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế năm 2012:
Niên giám thống kê Việt Nam 2013, Nhà xuất bản Thống kê, 2014

Xem đáp án

Chọn: D.

Đồng bằng sông Cửu Long có tỉ trọng ngành công nghiệp và xây dựng thấp nhất (16,6%).

 


Câu 3:

 Vùng nào sau đây có mật độ dân số thấp nhất nước ta?

Xem đáp án

Chọn: B

Tây Bắc (69 người/km2) là vùng có mật độ dân số thấp nhất cả nước còn vùng đồng bằng sông Hồng là nơi có mật độ dân số cao nhất cả nước.

.


Câu 4:

Nội dung nào sau đây của Chiến lược phát triển dân số hợp lí và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động của nước ta liên quan trực tiếp đến khắc phục sự phân bố dân cư chưa hợp lí?

Xem đáp án

Chọn: B.

Thúc đẩy sự phân bố dân cư, lao động giữa các vùng là một trong các nội dung của chiến lược phát triển dân số hợp lí và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động của nước ta liên quan trực tiếp đến khắc phục sự phân bố dân cư chưa hợp lí.

 


Câu 5:

 Biểu hiện rõ rệt về sức ép của gia tăng dân số nhanh đến chất lượng cuộc sống ở khía cạnh thu nhập là:

Xem đáp án

Chọn: C.

Biểu hiện rõ rệt về sức ép của gia tăng dân số nhanh đến chất lượng cuộc sống ở khía cạnh thu nhập là việc giảm GDP bình quân đầu người.

 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận