Đề kiểm tra học kì 1 Tiếng anh 11 có đáp án - Đề 1

  • 1348 lượt thi

  • 44 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently

Xem đáp án

Đáp án: C. concept

Giải thích: concept /ˈkɒnsept/ có “c” được phát âm là /s/, các phương án còn lại có “c” được phát âm là /k/.

A. coincide /ˌkəʊɪnˈsaɪd/     B. corridor /ˈkɒrɪdɔː(r)/

D. currency /ˈkʌrənsi/


Câu 2:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently

Xem đáp án

Đáp án: A. exhausted

Giải thích: exhausted /ɪɡˈzɔːstɪd/ có “ex” được phát âm là /iɡz/, các phương án còn lại có “ex” được phát âm là /eɡz/.

B. excited /ɪkˈsaɪtɪd/            C. expensive /ɪkˈspensɪv/

D. expansion /ɪkˈspænʃn/


Câu 3:

Choose the word with a different stress pattern

Xem đáp án
Đáp án: D. concerned
Giải thích: concerned /kənˈsɜːnd/ có trọng âm nhấn vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại có trọng âm nhấn vào âm tiết đầu tiên.
A. barrier /ˈbæriə(r)/ B. fabric /ˈfæbrɪk/
C. martyr /ˈmɑːtə(r)/

Câu 4:

Choose the word with a different stress pattern

Xem đáp án
Đáp án: B. volunteer
Giải thích: volunteer /ˌvɒlənˈtɪə(r)/ có trọng âm nhấn vào âm tiết thứ ba, các phương án còn lại có trọng âm nhấn vào âm tiết đầu tiên.
A. generous /ˈdʒenərəs/ C. charity /ˈtʃærəti/ D. principle /ˈprɪnsəpl/

Câu 5:

Choose the best option to complete each of the following sentences
__________people can’t see, so it’s more difficult for them to take care of themselves.

Xem đáp án
Đáp án: A. Blind
Giải thích:
A. Blind (adj): mù B. Deaf (adj): điếc
C. Dumb (adj): câm D. Rude (adj): thô lỗ
Xét về nghĩa, phương án A phù hợp nhất.
Dịch nghĩa: Blind people can’t see, so it’s more difficult for them to take care of themselves. (Người mù không thể nhìn thấy, vì vậy việc họ tự chăm sóc bản thân là khó khăn hơn.)

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận