Kiểm Tra – Unit 4: Caring For Those In Need

  • 3146 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án:

campaign /kæmˈpeɪn/             

impairment /ɪmˈpeəmənt/                  

repair   /rɪˈpeə(r)/       

aware /əˈweə(r)/

Phần được gạch chân ở câu A được phát âm thành /æ/, còn lại là /eə/

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án:

blind /blaɪnd/                          

prioritize /praɪˈɒrətaɪz/                                   

financial /faɪˈnænʃl/                

mobility /məʊˈbɪləti/

Phần được gạch chân ở câu D được phát âm thành /aɪ/, còn lại là /i/

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án:

accessible /əkˈsesəbl/             

experience /ɪkˈspɪəriəns/                                

special /ˈspeʃl/                         

force /fɔːs/

Phần được gạch chân ở câu C được phát âm thành /ʃ/, còn lại là /s/

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án:

charity  /ˈtʃærəti/                     

campaign /kæmˈpeɪn/                         

donate /dəʊˈneɪt/                    

attitude /ˈætɪtjuːd/

Phần được gạch chân ở câu C được phát âm thành /eɪ/, còn lại là /æ/

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest

Xem đáp án

Đáp án:

integrate /ˈɪntɪɡreɪt/                            

independent /ˌɪndɪˈpendənt/               

determined /dɪˈtɜːmɪnd/                     

access /ˈækses/

Phần được gạch chân ở câu D được phát âm thành /e/, còn lại là /i/

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

hee kim
21:32 - 07/01/2021

Câu 8 sai đề. tất cả các trọng âm đều rơi vào âm tiết 2