Kiểm tra – Unit 5: Being Part Of Asean

  • 1466 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Choose the best answer: The capital still______ considerable charm with plenty to see.

Xem đáp án

Đáp án: D

insists (v): nài nỉ                               

expresses (v): bày tỏ             

continues (v): tiếp tục                                   

maintains (v): duy trì

Tạm dịch: Thủ đô vẫn duy trì được sự quyến rũ đáng kể với rất nhiều thứ để xem.


Câu 2:

Choose the best answer: They try to promote active collaboration and mutual ______ on matters of common interest.

Xem đáp án

Đáp án: D

easiness (n): sự dễ dàng                   

association (n): hiệp hội                    

assistant (n): trợ lý                            

assistance (n): giúp đỡ

Tạm dịch: Họ cố gắng thúc đẩy hợp tác tích cực và giúp đỡ lẫn nhau về các vấn đề quan tâm chung.


Câu 3:

Choose the best answer: The two decades of Vietnam’s participation in the bloc have seen the country’s maturity in ______.

Xem đáp án

Đáp án: C

mixture (n): trộn lẫn                          

combination (n): sự kết hợp 

integration (n): hội nhập                   

separation (n): sự chia rẽ

Tạm dịch: Sự tham gia của Việt Nam hai thập kỷ trong khối đã chứng kiến sự trưởng thành của đất nước trong sự hội nhập


Câu 4:

Choose the best answer: The countries of Southeast Asia should prevent external intervention and______ .

Xem đáp án

Đáp án: C

assistance (n): giúp đỡ                                  

interruption (n): gián đoạn                            

interference (n): sự can thiệp                       

aid (n): viện trợ

Tạm dịch: Các nước Đông Nam Á nên ngăn chặn sự xen vào và can thiệp từ bên ngoài 


Câu 5:

Choose the best answer: The ASEAN Community demonstrates the awareness, shared ______as well as the political will of the member states to strengthen integration.

Xem đáp án

Đáp án: B

vision (n): tầm nhìn                          

view (n): quan điểm              

sight (n): khả năng nhìn                    

visibility (n): có thể thấy được

Tạm dịch: Cộng đồng ASEAN thể hiện ý thức, chia sẻ quan điểm cũng như mong muốn về chính trị của các nước thành viên để tăng cương hội nhập.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận