Kiểm tra – Unit 5: Being Part Of Asean

  • 2325 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Choose the best answer: The capital still______ considerable charm with plenty to see.

Xem đáp án

Đáp án: D

insists (v): nài nỉ                               

expresses (v): bày tỏ             

continues (v): tiếp tục                                   

maintains (v): duy trì

Tạm dịch: Thủ đô vẫn duy trì được sự quyến rũ đáng kể với rất nhiều thứ để xem.


Câu 2:

Choose the best answer: They try to promote active collaboration and mutual ______ on matters of common interest.

Xem đáp án

Đáp án: D

easiness (n): sự dễ dàng                   

association (n): hiệp hội                    

assistant (n): trợ lý                            

assistance (n): giúp đỡ

Tạm dịch: Họ cố gắng thúc đẩy hợp tác tích cực và giúp đỡ lẫn nhau về các vấn đề quan tâm chung.


Câu 3:

Choose the best answer: The two decades of Vietnam’s participation in the bloc have seen the country’s maturity in ______.

Xem đáp án

Đáp án: C

mixture (n): trộn lẫn                          

combination (n): sự kết hợp 

integration (n): hội nhập                   

separation (n): sự chia rẽ

Tạm dịch: Sự tham gia của Việt Nam hai thập kỷ trong khối đã chứng kiến sự trưởng thành của đất nước trong sự hội nhập


Câu 4:

Choose the best answer: The countries of Southeast Asia should prevent external intervention and______ .

Xem đáp án

Đáp án: C

assistance (n): giúp đỡ                                  

interruption (n): gián đoạn                            

interference (n): sự can thiệp                       

aid (n): viện trợ

Tạm dịch: Các nước Đông Nam Á nên ngăn chặn sự xen vào và can thiệp từ bên ngoài 


Câu 5:

Choose the best answer: The ASEAN Community demonstrates the awareness, shared ______as well as the political will of the member states to strengthen integration.

Xem đáp án

Đáp án: B

vision (n): tầm nhìn                          

view (n): quan điểm              

sight (n): khả năng nhìn                    

visibility (n): có thể thấy được

Tạm dịch: Cộng đồng ASEAN thể hiện ý thức, chia sẻ quan điểm cũng như mong muốn về chính trị của các nước thành viên để tăng cương hội nhập.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận