Kiểm Tra - Unit 6

  • 3692 lượt thi

  • 46 câu hỏi

  • 46 phút

Câu 1:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án:

change  /tʃeɪndʒ/                               

preparation    /ˌprepəˈreɪʃn/   

climate /ˈklaɪmət/                                   

related      /rɪˈleɪtɪd/

Phần được gạch chân ở câu C được phát âm là /ə/, còn lại là /eɪ/

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án:

infectious  /ɪnˈfekʃəs/                                      

chemical    /ˈkemɪkl/  

electronic  /ɪˌlekˈtrɒnɪk/                                  

species      /ˈspiːʃiːz/

Phần được gạch chân ở câu D được phát âm là /i/, còn lại là /e/

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án:

capture    /ˈkæptʃə(r)/                                    

catastrophic  /ˌkætəˈstrɒfɪk/   

atmosphe /ˈætməsfɪə(r)/                                             

shortage /ˈʃɔːtɪdʒ/

Phần được gạch chân ở câu D được phát âm là /i/, còn lại là /æ/

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án:

drought    /draʊt/                                                    

brought  /brɔːt/

doubt /daʊt/                                                         

boundary  /ˈbaʊndri/

Phần được gạch chân ở câu B được phát âm là /ɔː/, còn lại là /aʊ/

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án:

impact    /ˈɪmpækt/                                                     

balance  /ˈbæləns/

global /ˈɡləʊbəl/                                                     

man-made  /ˌmæn ˈmeɪd/

Phần được gạch chân ở câu C được phát âm là /ə/, còn lại là /æ/

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận