Kiểm Tra – Unit 8: Our World Heritage Sites

  • 3813 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án:

intact /ɪnˈtækt/         

citadel /ˈsɪt.ə.del/

dynasty /ˈdɪn.ə.sti/         

royal /ˈrɔɪ.əl/

Phần gạch chân trong từ “intact” được phát âm thành /æ/, còn lại được phát âm thành /ə/  

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest

Xem đáp án

Đáp án:

heritage /ˈher.ɪ.tɪdʒ/     

teenage /ˈtiːnˌeɪdʒ/

passage /ˈpæs.ɪdʒ/   

package /ˈpæk.ɪdʒ/

Phần gạch chân trong từ “teenage” được phát âm thành /eɪ/, còn lại được phát âm thành /ɪ/           

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest

Xem đáp án

Đáp án:

distinctive /dɪˈstɪŋk.tɪv/ 

irresponsible /ˌɪr.ɪˈspɒn.sə.bəl/

diversity /daɪˈvɜː.sə.ti/     

islet /ˈaɪ.lət/

Phần gạch chân trong từ “islet” không được phát âm, còn lại được phát âm thành /s/         

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án:

relic /ˈrel.ɪk/ 

ruin /ˈruː.ɪn/

limestone /ˈlaɪm.stəʊn/     

scenic /ˈsiː.nɪk/

Phần gạch chân trong từ “limestone” được phát âm thành /aɪ/, còn lại được phát âm thành /ɪ/

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án:

grotto /ˈɡrɒt.əʊ/   

worship /ˈwɜː.ʃɪp/

poetic /pəʊˈet.ɪk/     

dome /dəʊm/

Phần gạch chân trong từ “worship” được phát âm thành /ɜː/, còn lại được phát âm thành /əʊ/

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận