Trắc nghiệm Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau có đáp án (Vận dụng cao)

  • 2174 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Trong một bình thông nhau chứa thủy ngân, người ta đổ thêm vào một nhánh axit sunfuaric và nhánh còn lại đổ thêm nước. Khi cột nước trong nhánh thứ hai là 64cm thì mực thủy ngân ở hai nhánh ngang nhau. Hỏi độ cao của cột axit sunfuaric là giá trị nào trong các giá trị sau đây. Biết trọng lượng riêng của axit sunfuaric và của nước lần lượt là d1 = 18000N/m3d2 = 10000N/m3.

Xem đáp án

Vì chiều cao của 2 cột thủy ngân là bằng nhau nên áp suất của nước tại B bằng áp suất của axit sunfuaric tại A

Gọi độ cao của cột axit sunfuaric là hA

Độ cao của cột nước là 

hB = 64cm = 0,64m

Ta có, áp suất tại A và B bằng nhau

pA=d1.hApB=d2.hBpA=pBd1hA=d2hBhA=d2hBd1=10000.0,6418000=0,356m=35,6cm

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Cho khối lượng riêng của thủy ngân là 13600kg/m3. Trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3. Ở cùng một độ sâu, áp suất của thủy ngân lớn hơn áp suất của nước bao nhiêu lần?

Xem đáp án

Do ở cùng một độ sâu nên, áp suất của thủy ngân và áp suất của nước có giá trị tương ứng là: pHg=dHg.hpH2O=dH2O.h

Từ đề bài, ta có: dHg=13600.10=136000N/m3dH2O=10000N/m3

Ta suy ra: pHgpH2O=dHgdH2O=13600010000=13,6

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Cho khối lượng riêng của dầu là 800kg/m3. Trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3. Ở cùng 1 độ sâu, áp suất của nước lớn hơn áp suất của dầu bao nhiêu lần?

Xem đáp án

Do ở cùng một độ sâu nên, áp suất của thủy ngân và áp suất của nước có giá trị tương ứng là: pdau=ddau.hpH2O=dH2O.h

Từ đề bài, ta có: ddau=800.10=8000N/m3dH2O=10000N/m3

Ta suy ra: pH2Opdau=dH2Oddau=100008000=1,25

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Một bình hình trụ cao 1m đựng đầy nước. Biết khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3. Áp suất của nước tác dụng lên đáy bình là:

Xem đáp án

Ta có: h=1md=1000.10=10000N/m3

=> Áp suất của nước tác dụng lên đáy bình là: 

p = dh = 10000.1 = 10000Pa

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Một bình hình trụ cao 1,8m đựng đầy rượu. Biết khối lượng riêng của rượu là 800kg/m3. Áp suất của rượu tác dụng lên điểm M cách đáy bình 20 cm là:

Xem đáp án

Ta có:

+ Khoảng cách từ điểm M đến mặt thoáng là: 

h =1,8 − 0,2 = 1,6m

+ Trọng lượng riêng của rượu:

d = 10.800 = 8000N/m3

=> Áp suất của rượu tác dụng lên điểm M là:  

pM = d.h = 8000.1,6 = 12800Pa

Đáp án cần chọn là: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 năm trước

Thư Phạm

Bình luận


Bình luận