Trắc nghiệm Áp suất có đáp án (Vận dụng cao)

  • 2377 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Đặt một bao gạo 60kg lên một ghết 4 chân có khối lượng 4kg. Diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi chân ghế là 8cm2. Áp suất mà gạo và ghế tác dụng lên mặt đất là:

Xem đáp án

Ta có:

Diện tích mặt bị ép gồm diện tích của 4 chân ghế: 

S = 4.8.10−4 = 3,2.10−3m2

Tổng khối lượng của gạo và ghế: 

m = mgao + mghe = 60 + 4 = 64kg

Áp lực của cả gạo và ghế tác dụng lên mặt đất là: 

P = 10m = 10.64 = 640N

Áp suất mà cả gạo và ghế tác dụng lên mặt đất là: 

p=PS=6403,2.103=200000N/m2

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Cùng một lực như nhau tác dụng lên hai vật khác nhau. Diện tích tác dụng của lực lên vật A lớn gấp đôi diện tích lực tác dụng lên vật B. 

Xem đáp án

Cùng một lực như nhau tác dụng lên hai vật khác nhau. Diện tích tác dụng của lực lên vật A lớn gấp đôi diện tích (ảnh 1)


Câu 3:

Cùng một lực như nhau tác dụng lên hai vật khác nhau. Diện tích tác dụng của lực lên vật A lớn gấp bốn lần diện tích lực tác dụng lên vật B. 

Xem đáp án

Cùng một lực như nhau tác dụng lên hai vật khác nhau. Diện tích tác dụng của lực lên vật A lớn gấp bốn lần diện (ảnh 1)


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Trọng Nhân

Bình luận


Bình luận

Vân Suzie
09:30 - 01/07/2022

Câu 1: Đáp án A ạ
Vì đơn vị của Pa là N/m² ạ
Mong ad sửa lại