Trắc nghiệm Biểu diễn lực có đáp án (Nhận biết)

  • 1865 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Kết luận nào sau đây đúng 

Xem đáp án

Ta có: Lực có thể làm biến dạng, thay đổi vận tốc của vật hoặc vừa làm biến dạng vừa thay đổi vận tốc của vật.

A, C, D - sai

B - đúng

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Trong các chuyển động dưới đây chuyển động nào do tác dụng của trọng lực 

Xem đáp án

Chuyển động của thác nước đổ từ trên cao xuống là chuyển động do tác dụng của trọng lực.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Trong các chuyển động sau đây, chuyển động nào là không do tác dụng của trọng lực? 

Xem đáp án

Đầu tàu kéo các toa tàu là chuyển động không do tác dụng của trọng lực.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Muốn biểu diễn một vec tơ lực chúng ta cần phải biết các yếu tố:

Xem đáp án

Lực là một đại lượng vectơ được biểu diễn bằng một mũi tên có:

- Gốc là điểm đặt của lực.

- Phương và chiều là phương và chiều của lực.

- Độ dài biểu diễn cường độ của lực theo một tỉ lệ xích cho trước.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Khi chỉ có một lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật đó sẽ như thế nào? Chọn câu trả lời đúng.

Xem đáp án

Khi có lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật có thể tăng dần và cũng có thể giảm dần vì lực có thể làm thay đổi vận tốc của vật.

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận