Trắc nghiệm Biểu diễn lực có đáp án (Vận dụng cao)

  • 1879 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 3:

Hình vẽ nào sau đây biểu diễn đúng trọng lực của vật nặng có khối lượng 1kg.

Hình vẽ nào sau đây biểu diễn đúng trọng lực của vật nặng có khối lượng 1kg. A. Hình 1  (ảnh 1)

Xem đáp án

Ta có,

+ Trọng lực của vật: P = 10m = 10.1 = 10N

+ Mỗi mắt xích ứng với 2N → 10N ứng với 5 mắt xích

Lại có, trọng lực luôn luôn hướng xuống

=> Hình 2 biểu diễn đúng trọng lực của vật nặng có khối lượng 1kg

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Hình nào sau đây biểu diễn đúng trọng lực của vật có khối lượng 5kg?

Xem đáp án

Ta có,

+ Trọng lực của vật: P = 10m = 5.10 = 50N

+ Mỗi mắt xích ứng với 25N → 50N ứng với 2 mắt xích

Lại có, trọng lực luôn luôn hướng xuống

=> Hình A biểu diễn đúng trọng lực của vật nặng có khối lượng 5kg

Hình B sai vì mỗi mắt xích ứng với 2,5N→ 50N ứng với 20 mắt xích

Hình C, D sai vì trọng lực phải có phương thẳng đứng hướng xuống.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Lực tác dụng lên vật theo phương ngang, chiều từ phải sang trái, cường độ 40N, tỉ xích 1cm ứng với 20N. Cách biểu diễn đúng là:

Xem đáp án

Ta có: Mỗi mắt xích ứng với 20N→40N ứng với 2 mắt xích

=> Hình b biểu diễn đúng lực tác dụng lên vật.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận