Trắc nghiệm Chuyên đề Địa lí 12 Chủ đề 4: Hợp chủng quốc Hoa Kì có đáp án

  • 406 lượt thi

  • 60 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Vùng phía Tây Hoa Kì có

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Với 443 triệu ha đất nông nghiệp, Hoa Kì có diện tích đất nông nghiệp ở vị trí

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Ngoài phân đất ở trung tâm Bắc Mĩ, lãnh thổ Hoa Kì còn bao gồm

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 4:

Về tự nhiên, khó khăn mà Hoa Kì thường gặp không phải là

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 5:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với vị trí địa lí của Hoa Kì?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận