Thi Online Trắc nghiệm Chuyên đề Địa lí 12 Chủ đề 8: Lịch sử thế giới nguyên thủy, cổ đại - Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp có đáp án

Trắc nghiệm Chuyên đề Địa lí 12 Chủ đề 8: Lịch sử thế giới nguyên thủy, cổ đại - Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp có đáp án

  • 378 lượt thi

  • 107 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cơ cấu sản xuất công nghiệp của nước ta đang chuyển dịch theo hướng

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 2:

Theo cách phân loại hiện nay thì nước ta có các nhóm ngành công nghiệp là

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 3:

Ngành công nghiệp năng lượng nước ta không bao gồm hoạt động

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 4:

Công nghiệp trọng điểm không phải là ngành

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Cơ cu sản xuất công nghiệp của nước ta không chuyn dịch theo hướng nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận