Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 35 (có đáp án): Vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở Trung Bộ (Phần 2)

  • 3343 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 9 phút

Câu 1:

Bắc Trung Bộ có thế mạnh để chăn nuôi gia súc là do có

Xem đáp án

Giải thích: Mục 2, SGK/157 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 2:

Tỉ trọng điểm nghề cá ở vùng Bắc Trung Bộ hiện nay là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 2, SGK/157 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 3:

Việc nuôi thủy sản nước lợ và nước mặn đang làm thay đổi cơ cấu kinh tế ở vùng nông thôn của Bắc Trung Bộ vì

Xem đáp án

Giải thích: Việc nuôi thủy sản nước lợ và nước mặn đang làm thay đổi cơ cấu kinh tế ở vùng nông thôn ven biển của Bắc Trung Bộ vì tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng mang tính hàng hóa, có khả năng xuất khẩu thu lại nguồn ngoại tệ lớn cho nhân dân.

Đáp án: A


Câu 4:

Hạn chế lớn trong phát triển công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 3, SGK/159 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 5:

Điều kiện nào dưới đây không đúng với vùng Bắc Trung Bộ?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 3, SGK/159 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận