Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 35 (có đáp án): Vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở Trung Bộ (Phần 3)

  • 3047 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển lâm nghiệp ở Bắc Trung Bộ là

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: SGK/156, địa lí 12 cơ bản.


Câu 2:

Tiềm năng khoáng sản của Bắc Trung Bộ đứng sau vùng nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: SGK/157, địa lí 12 cơ bản.


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây không đúng với hoạt động ngư nghiệp ở Bắc Trung Bộ?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: SGK/157, địa lí 12 cơ bản.


Câu 4:

Nhận định nào sau đây không đúng về ý nghĩa của vấn đề hình thành cơ cấu kinh tế nông - lâm - ngư ở vùng Bắc Trung Bộ?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: SGK/156, địa lí 12 cơ bản.


Câu 5:

Ý nghĩa nào không phải của đường Hồ Chí Minh ở Bắc Trung Bộ?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: SGK/158, địa lí 12 cơ bản.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận