Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 38 (có đáp án): Thực hành:So sánh về cây công nghiệp lâu năm

  • 2091 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM CỦA CẢ NƯỚC, TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ, TÂY NGUYÊN NĂM 2014

( Đơn vi: nghìn ha)

Cây công nghiệp lâu năm

Cả năm

Trung du và miền núi Bắc Bộ

Tây Nguyên

Tổng

2134,9

142,4

969,0

Cà phê

641,2

15,5

673,

Chè

132,6

96,9

22,9

Cao su

978,9

30,0

259,0

Các cây khác

382,2

0

113,7

Căn cứ vào bảng số liệu và các kiến thức đã học, trả lời các câu hỏi sau:

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm của cả nước, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên năm 2014 là?

Xem đáp án

Giải thích:

- Số liệu: Có 4 đối tượng (cà phê, chè, cao su và cây khác) và 3 vùng kinh tế.

- Yêu cầu: thể hiện diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm.

Như vậy, biểu đồ cột (cụ thể là cột chồng) là biểu đồ thích hợp nhất thể hiện diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm của cả nước, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên năm 2014.

Đáp án: A


Câu 2:

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm của cả nước, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên năm 2014 là?

Xem đáp án

Giải thích:

- Bảng số liệu: Có 3 vùng.

- Yêu cầu: thể hiện quy mô và cơ cấu.

Như vậy, biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện quy mô và cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm của cả nước, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên năm 2014 là biểu đồ tròn.

Đáp án: C


Câu 3:

Điểm giống nhau giữa trung du và miền núi Bắc Bộ với tây Nguyên là?

Xem đáp án

Giải thích: Chú ý các loại cây trồng ở bảng số liệu. Như vậy, ta thấy điểm giống nhau giữa trung du và miền núi Bắc Bộ với tây Nguyên là đều trồng được cây cà phê, cao su và một số cây công nghiệp lâu năm khác.

Đáp án: A


Câu 4:

Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có diện tích trồng chè lớn hơn Tây Nguyên là?

Xem đáp án

Giải thích: Trung du và miền núi Bắc Bộ có diện tích chè lớn nhất cả nước do vùng này có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa với một mùa đông lạnh, có tài nguyên đất feralit rất thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của cây chè.

Đáp án: A


Câu 5:

Điểm khác nhau giữa vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên là?

Xem đáp án

Giải thích: Điểm khác nhau giữa vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên là vùng TD và MNBB có diện tích trồng chè lớn hơn (96,9 nghìn ha so với 22,9 nghìn ha).

Đáp án: B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận