Trắc nghiệm Định luật về công có đáp án (Thông hiểu)

  • 1674 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Một người dùng ròng rọc động nâng một vật lên cao 10m với lực kéo 150N. Công người đó thực hiện là bao nhiêu?

Xem đáp án

Ta có:

+ Khi dụng ròng rọc động cho ta lợi hai lần về lực thì thiệt hai lần về đường đi

Độ cao cần đưa vật lên là h = 10m => quãng đường di chuyển qua ròng rọc: 

s = 2h = 2.10 = 20m

+ Công người đó thực hiện là:

A = Ph = Fs = 150.20 = 3000J

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Một người dùng ròng rọc động nâng một vật lên cao 7m với lực kéo 160N. Công người đó thực hiện là bao nhiêu?

Xem đáp án

Ta có:

+ Khi dụng ròng rọc động cho ta lợi hai lần về lực thì thiệt hai lần về đường đi

Độ cao cần đưa vật lên là h = 7m => quãng đường di chuyển qua ròng rọc: 

s = 2h = 2.7 = 14m

+ Công người đó thực hiện là:

A = Ph = Fs = 160.14 = 2240J

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Người ta kéo vật có khối lượng m = 45kg lên mặt phẳng nghiêng dài 16m, cao 1,5m. Lực cản do ma sát là FC = 24N. Coi vật chuyển động đều. Công của người kéo có thể nhận giá trị nào sau:

Xem đáp án

+ Trọng lượng của vật: 

P = 10m = 10.45 = 450N

+ Công của trọng lực: 

A1 = P.h = 450.1,5 = 675J

+ Công cản của lực ma sát là: 

A2 = F.s = 24.16 = 384J

Công của người kéo: 

A = A1 + A2 = 675 + 384 = 1059J

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Người ta kéo đều một vật có khối lượng m = 75kg lên mặt phẳng nghiêng dài 10m, cao 1,5m. Lực cản do ma sát là FC = 20N. Công của người kéo thực hiện là:

Xem đáp án

+ Trọng lượng của vật: 

P = 10m = 10.75 = 750N

+ Công của trọng lực: 

A1 = P.h = 750.1,5 = 1125J

+ Công cản của lực ma sát là: 

A2 = F.s = 20.10 = 200J

Công của người kéo: 

A = A1 + A2 = 1125 + 200 = 1325J

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Dùng hệ thống gồm 3 ròng rọc động và 3 ròng rọc cố định để kéo vật lên thì cho ta lợi bao nhiêu lần về lực?

Dùng hệ thống gồm 3 ròng rọc động và 3 ròng rọc cố định để kéo vật lên thì cho ta lợi bao nhiêu lần về lực? (ảnh 1)

Xem đáp án

Dùng hệ thống 3 ròng rọc động khi kéo vật lên cho ta lợi 3.2 = 6 lần về lực

Dùng hệ thống gồm 3 ròng rọc động và 3 ròng rọc cố định để kéo vật lên thì cho ta lợi bao nhiêu lần về lực? (ảnh 2)

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận