Trắc nghiệm Lực đẩy Ác-si-mét có đáp án (Nhận biết)

  • 2034 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Một vật ở trong nước chịu tác dụng của những lực nào?

Xem đáp án

Một vật ở trong nước thì chịu tác dụng của lực đẩy Acsimét và trọng lực

Đáp án cần chọn là: D 


Câu 2:

Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên một vật nhúng trong chất lỏng bằng: 

Xem đáp án

Lực đẩy Acsimét có độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Công thức tính lực đẩy Acsimet là:

Xem đáp án

Công thức tính lực đẩy Ác-si-mét: FA = d.V

Trong đó:

+ d: là trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m3)

+ V: thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ (m3)

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Trong công thức tính lực đẩy Acsimet: FA = dV, V là:

Xem đáp án

Công thức tính lực đẩy Ác-si-mét: FA = d.V

Trong đó:

+ d: là trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m3)

+ V: thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ (m3)

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Trong các câu sau, câu nào đúng? 

Xem đáp án

A - sai vì: Lực đẩy Acsimét ngược chiều với trọng lực

B - sai

C - đúng

D - sai vì: Lực đẩy Acsimét có độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ.

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận