Trắc nghiệm Lực ma sát có đáp án (Nhận biết)

  • 1847 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Có các loại ma sát: 

Xem đáp án

Có 3 loại lực ma sát là:

+ Ma sát trượt

+ Ma sát lăn

+ Ma sát nghỉ

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Lực nào sau đây không phải là lực ma sát? 

Xem đáp án

A - Lực ma sát trượt

B - Lực ma sát lăn

C - không phải lực ma sát

D - lực ma sát

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Một ô tô đang chuyển động trên mặt đường, lực tương tác giữa bánh xe với mặt đường là: 

Xem đáp án

Ta có:

+ Lực ma sát trượt sinh lực ma sát lăn ra khi một vật trượt trên bề mặt của vật khác.

+ Lực ma sát lăn sinh ra khi một vật lăn trên bề mặt của vật khác.

+ Lực ma sát nghỉ giữ cho vật không trượt khi vật chịu tác dụng của vật khác.

=> Lực tương tác giữa bánh xe với mặt đường là lực ma sát lăn

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Lực ma sát nào giúp ta cầm quyển sách không trượt khỏi tay?

Xem đáp án

Ta có:

+ Lực ma sát trượt sinh ra khi một vật trượt trên bề mặt của vật khác.

+ Lực ma sát lăn sinh ra khi một vật lăn trên bề mặt của vật khác.

+ Lực ma sát nghỉ giữ cho vật không trượt khi vật chịu tác dụng của vật khác.

=> Lực giúp ta cầm quyển sách không trượt khỏi tay là lực ma sát nghỉ

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Trường hợp nào sau đây xuất hiện lực ma sát trượt 

Xem đáp án

Các trường hợp viên bi lăn, bánh xe đạp, trục ổ bi đều xuất hiện lực ma sát lăn

Xuất hiện lực ma sát trượt chỉ có khi viết phấn trên bảng

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận