Trắc nghiệm Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li có đáp án (Vận dụng)

  • 2380 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Cho dãy các chất: H2SO4,KOH, Ca(NO3)2, SO3, NaHSO4, Na2SO3, K2SO4. Số chất trong dãy tạo thành kết tủa khi phản ứng với dung dịch BaCl2 là   

Xem đáp án

Các phản ứng tạo kết tủa:

H2SO+ BaCl2 → BaSO4↓ + 2 HCl

H2O + SO3 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2 HCl

NaHSO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + NaCl + HCl

Na2SO3 + BaCl2 → BaSO3↓ + 2 NaCl

K2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2 KCl

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Cho dãy các chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3, CrCl3. Số chất trong dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa là 

Xem đáp án

2NH4Cl + Ba(OH)2 → BaCl2 + 2NH3 + 2H2O

(NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + 2NH3 + 2H2O

MgCl2 + Ba(OH)2 → BaCl2 + Mg(OH)2

FeCl2 + Ba(OH)2 → Fe(OH)2 + BaCl2

2AlCl3 + 4Ba(OH)2 → Ba(AlO2)2 + 3BaCl2 + 4H2O

2CrCl3 + 4Ba(OH)2 → Ba(CrO2)2 + 3BaCl2 + 4H2O

Các chất phản ứng: (NH4)2SO4, MgCl2, FeCl2

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Cho sơ đồ sau:  X + Y → CaCO3 + BaCO3 + H2O

X,Y có thể là

Xem đáp án

A. không có phản ứng

B. Ba(OH)+ Ca(HCO3)2→ CaCO3+ BaCO3 +2 H2O

C.Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3 + H2O

Hoặc Ba(OH)2 + CO2 → Ba(HCO3)2

D. không có phản ứng

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận