Trắc nghiệm Sinh 9 Bài 22 (có đáp án): Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

  • 1452 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi

Xem đáp án

Đáp án B

Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (NST) là những biến đổi trong cấu trúc NST


Câu 2:

Đột biến làm biến đổi cấu trúc của NST được gọi là:

Xem đáp án

Đáp án B

Đột biến làm biến đổi cấu trúc của NST được gọi là: đột biến cấu trúc NST


Câu 3:

Các dạng đột biến cấu trúc của NST là

Xem đáp án

Đáp án C

Các dạng đột biến cấu trúc của NST là mất đoạn, chuyển đoạn, đảo đoạn, lặp đoạn


Câu 4:

Trong các dạng đột biến cấu trúc NST, dạng làm cho lượng vật chất di truyền không thay đổi là:

Xem đáp án

Đáp án A

Đảo đoạn làm cho lượng vật chất di truyền không thay đổi


Câu 5:

Dạng đột biến nào sau đây không làm thay đổi kích thước nhiễm sắc thể nhưng làm thay đổi trình tự các gen trên đó, ít ảnh hưởng đến sức sống?

Xem đáp án

Đáp án A

Đảo đoạn không làm thay đổi kích thước nhiễm sắc thể nhưng làm thay đổi trình tự các gen trên đó


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận