Trắc nghiệm Sinh 9 Bài 28 (có đáp án): Phương pháp nghiên cứu di truyền người

  • 1195 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Việc nghiên cứu di truyền ở người gặp khó khăn hơn so với khi nghiên cứu ở động vật do yếu tố nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D

Việc nghiên cứu di truyền ở người gặp hai khó khăn chính:

+ Người sinh sản muộn, đẻ ít con

+ Vì lí do xã hội, không thể áp dụng các phương pháp lai và gây đột biến

Ngoài ra, các quan niệm, tập quán, tín ngưỡng của xã hội ở nhiều nơi cũng không cho phép các nghiên cứu này


Câu 2:

Đồng sinh là hiện tượng

Xem đáp án

Đáp án B

Đồng sinh là hiện tượng nhiều đứa con được sinh ra trong một lần sinh của mẹ


Câu 3:

Hai trẻ đồng sinh cùng trứng thì

Xem đáp án

Đáp án C

Trẻ sinh đôi cùng trứng luôn cùng giới tính vì: trẻ sinh đôi cùng trứng được sinh ra từ cùng 1 hợp tử cùng một kiểu gen → luôn cùng giới tính


Câu 4:

Phát biểu dưới đây đúng khi nói về trẻ đồng sinh khác trứng là

Xem đáp án

Đáp án C

Trẻ đồng sinh khác trứng có thể giống nhau hoặc khác nhau về giới tính


Câu 5:

Cơ chế của sinh đôi cùng trứng là

Xem đáp án

Đáp án D

Cơ chế của sinh đôi cùng trứng là: Một trứng thụ tinh với một tinh trùng và ở lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử, 2 tế bào con tách rời


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận