Trắc nghiệm Sinh Học 9 HỆ SINH THÁI Bài 47: Quần thể sinh vật

  • 1558 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật:

Xem đáp án

Các cá thể chuột cùng sống trên một đồng lúa là quần thể sinh vật.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Tập hợp sinh vật dưới đây không phải là quần thể sinh vật tự nhiên:

Xem đáp án

Các con lợn nuôi trong một trại chăn nuôi không phải là quần thể sinh vật tự nhiên.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Trong quần thể, tỉ lệ giới tính cho ta biết điều gì?

Xem đáp án

Trong quần thê, tỉ lệ giới tính có quan hệ mật thiết đến sức sinh sản của quần thể

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Tỉ lệ giới tính trong quần thể thay đổi chủ yếu theo:

Xem đáp án

Tỉ lệ giới tính trong quần thể thay đổi chủ yếu theo lứa tuổi của cá thể và sự tử vong không đồng đều giữa cá thể đực và cái.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Các cá thể trong quần thể được phân chia làm các nhóm tuổi là:

Xem đáp án

Các cá thể trong quần thể được phân chia làm các nhóm tuổi là: trước sinh sản, sinh sản và sau sinh sản.

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận