Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 9: (có đáp án) Đa dạng của ngành ruột khoang (phần 2)

  • 3027 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Phần lớn các loài ruột khoang sống ở?

Xem đáp án

Đáp án B

Phần lớn các loài ruột khoang sống ở biển


Câu 2:

Những đại diện thuộc ngành ruột khoang sống ở biển gồm:

Xem đáp án

Đáp án D
Những đại diện thuộc ngành ruột khoang sống ở biển gồm Sứa, San hô, Hải quỳ


Câu 3:

Đặc điểm nào dưới đây có ở sứa?

Xem đáp án

Đáp án A

Đặc điểm có ở sứa là miệng ở phía dưới. Khi di chuyển, sứa co bóp dù → đẩy nước ra qua lỗ miệng → tiến về phía trước và ngược lại.


Câu 4:

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau : ...(1)… của sứa dày lên làm cơ thể sứa …(2)… và khiến cho …(3)… bị thu hẹp lại, thông với lỗ miệng quay về phía dưới.

Xem đáp án

Đáp án C
Tầng keo của sứa dày lên làm cơ thể sứa dễ nổi và khiến cho khoang tiêu hóa bị thu hẹp lại, thông với lỗ miệng quay về phía dưới


Câu 5:

Sứa bơi lội trong nước nhờ

Xem đáp án

Đáp án B

Sứa bơi lội trong nước nhờ dù có khả năng co bóp


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Triết Quang Nguyễn

M

2 năm trước

Mai Văn Minh

2 năm trước

Mai Quốc Anh

Bình luận


Bình luận