Trắc nghiệm Sinh Học 9 Bài 31 (có đáp án) : Công nghệ tế bào

  • 1488 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Công nghệ tế bào là

Xem đáp án

Công nghệ tế bào là nuôi cấy tế bào và mô trong môi trường dinh dưỡng nhân tạo để tạo ra những mô, cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Trong công đoạn của công nghệ tế bào, người ta tách tế bào hoặc mô từ cơ thể rồi mang nuôi cấy trong môi trường nhân tạo để tạo:

Xem đáp án

Trong công đoạn của công nghệ tế bào, người ta tách tế bào hoặc mô từ cơ thể rồi mang nuôi cấy ở môi trường dinh dưỡng để tạo mô sẹo

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Trong công nghệ tế bào, người ta dùng tác nhân nào để kích thích mô sẹo phân hóa thành cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh?

Xem đáp án

Trong công nghệ tế bào, người ta dùng hoocmôn sinh trưởng kích thích mô sẹo phân hóa thành cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Để nhân giống vô tính ở cây trồng, người ta thường sử dụng mô giống được lấy từ bộ phận nào của cây?

Xem đáp án

Để nhân giống vô tính ở cây trồng, người ta thường sử dụng mô giống được lấy từ Đỉnh sinh trưởng

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Trong phương pháp lai tế bào ở thực vật, để hai tế bào có thể dung hợp được với nhau, người ta phải:

Xem đáp án

Để hai tế bào có thể dung hợp được với nhau, người ta phải loại bỏ thành xenlulozơ của tế bào.

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận