Trắc nghiệm Sinh Học 9 Bài 34 (có đáp án) : Thoái đột biến nhân tạo chọn giống

  • 1494 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Hiện tượng dưới đây xuất hiện do giao phối gần là:

Xem đáp án

Hiện tượng xuất hiện do giao phối gần là Xuất hiện quái thái, dị tật ở con

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Hiện tượng xuất hiện ở thế hệ sau nếu thực hiện tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn là:

Xem đáp án

Nếu thực hiện tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn, đời con sinh trưởng và phát triển chậm, bộc lộ tính trạng xấu

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Hiện tượng không xuất hiện khi cho vật nuôi giao phối cận huyết là:

Xem đáp án

Con cháu không xuất hiện các đặc điểm ưu thế so với bố mẹ khi cho vật nuôi giao phối cận huyết.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Kết quả dẫn đến về mặt di truyền khi cho giao phối cận huyết hoặc tự thụ phấn là:

Xem đáp án

Kết quả dẫn đến về mặt di truyền khi cho giao phối cận huyết hoặc tự thụ phấn là Giảm tỉ lệ thể dị hợp và tăng tỉ lệ thể đồng hợp trong quần thể

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Nếu ở thế hệ xuất phát P có kiểu gen 100% Aa, trải qua 2 thế hệ tự thụ phấn, thì tỉ lệ của thể dị hợp còn lại ở thế hệ con lai thứ hai( F2) là:

Xem đáp án

Sau 2 thế hệ tự thụ phấn, tỷ lệ thể dị hợp còn lại ở F2 là: 100% × (1/2)2 = 25%

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận